Doorlopende leerlijn voeding

Doorlopende leerlijn voeding

Er verandert veel in het dagelijks leven van jonge, talentvolle alpine skiër. Niet alleen een toenemend aantal trainingsuren en wedstrijden, maar ook lange periodes van huis of zelfs soms al op relatief jonge leeftijd uit huis gaan. Er worden ingrijpende keuzes gemaakt en de consequenties van die keuzes moeten worden doorgrond en geaccepteerd. De weg richting topsport vraagt dus al op jonge leeftijd een hoge mate van zelfstandigheid en een leefstijl die bijdraagt aan de gestelde doelstellingen. Bij Ski Racing Development veronderstellen we niet dat dergelijke competenties automatisch aanwezig zijn bij de betreffende skiër en daarom is het noodzakelijk ze hierin te ondersteunen en begeleiden.

Talentontwikkeling en doorlopende leerlijnen

Talentontwikkeling, een veel gebruikte term. Maar wat wordt er mee bedoeld?
Het doel is om jonge kansrijke sporters stap voor stap op te leiden tot topsporter. Zodat ze aansluiting kunnen vinden bij de Europese top. En dan bij de wereldtop. Iedere sportbond heeft hiervoor meerjarenplannen opgesteld. Deze plannen beschrijven de opleiding tot topsporter. Beschreven wordt per leeftijds- en opleidingsfase de einddoelen en activiteiten die moeten worden uitgevoerd om deze doelen te behalen. Per fase wordt tevens aangegeven hoe kan worden getoetst of de sporter de competenties eigen heeft gemaakt. We noemen dit doorlopende leerlijnen.

MJOP alpine skiën

Er is ook een Meerjaren Opleidingsplan (MJOP) voor de training en ontwikkeling van top-wedstrijdskiërs opgesteld. In het MJOP is voor zes leeftijdsfasen aangegeven waaraan een skiër moet voldoen om op de ideaaltypische lijn naar de top te zitten, zoals de kwaliteit van ski technische, fysieke, mentale  en sociale vaardigheden in elk van de leeftijdsfasen. Tevens wordt de omvang en inhoud van specifieke trainingseenheden beschreven en staat er aangegeven over welke kwaliteiten een wedstrijdtrainer dient te beschikken. De indeling van het MJOP is gemaakt op basis van 10 thematische hoofdstukken. In ieder hoofdstuk worden verschillende onderwerpen per leeftijdsfase beschreven. Het volledige MJOP is hier na te lezen.

Leerlijnen Ski Racing Development

Bij  Ski Racing Development  proberen we talentvolle ski-racers de noodzakelijke competenties die horen bij topsport aan te leren en eigen te laten maken. Het gaat hier specifiek om de kennis, vaardigheden, attitude en ervaring die noodzakelijk zijn om als ski-racer zelfstandig de juiste keuzes te kunnen maken op het juiste moment. Hiervoor zetten wij de volgende leerlijnen in:

 • Sporttechnisch
 • Fysiek
 • Tactisch
 • Prestatiegedrag
 • Topsportleefstijl
 • Voeding – doorlopende leerlijn voeding NOC*NSF
 • Doping – doorlopende leerlijn doping vrije sport NOC*NSF

Ook het NOC*NSF houdt zich bezig met de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Een aantal van de ‘thema’s’ zijn namelijk sport overstijgend zoals voeding en doping.

Ski Racing Development gaat nu voor het ‘thema’ voeding in haar opleiding gebruik maken van de methodieken uit de generieke doorlopende leerlijn Voeding van het NOC*NSF en zal deze waar nodig sport specifiek maken.

Doorlopende leerlijn voeding

Het is belangrijk dat een ski-racer leert wat een goed voedingspatroon en eetgedrag is in relatie tot het leveren van prestaties. Meer trainen betekent niet alleen meer eten maar vooral leren de juiste voedsel keuzes te maken op het juiste moment. Uiteindelijk is voeding een onderdeel van het totale trainingsprogramma van de (toekomstige) topsporter. De leerlijn is er dus op gericht sporters te leren zelfstandig verstandige voedselkeuzes te maken.

Voedingsbegeleiding en –ondersteuning

Voedingsbegeleiding aanbieden op het juiste moment en op de beste manier moet ertoe leiden dat de sporters de einddoelen van de doorlopende leerlijn Voeding beheersen. Gezien de jonge leeftijd van de ski-racers, zal de omgeving van de skiër zoals ouders in het begin meegenomen worden in de voedingsadvisering en -begeleiding. De trainer/coach zal altijd onderdeel uit maken van dit proces doordat hij/zij vaak contact heeft met de ski-racer en daarmee een grote mate van invloed heeft op het gedrag.

Professionele voedingsadvisering en begeleiding kan zowel de jonge ski-racer als de omgeving van de ski-racer hierbij helpen. Door te werken met deze leerlijn zal de ski-racer en zijn omgeving beter voorzien worden van informatie over sportvoeding en kan uiteindelijk dieper worden ingegaan op specifieke sportvoedingsonderwerpen. Voedingsadvisering en begeleiding wordt in groepsverband gegeven. Individuele begeleiding is zinvol voor sporters met voedingsgerelateerde klachten of sporters die risico lopen dat voeding en training in disbalans zijn of eventueel in een latere ontwikkelingsfase.

Groepsvoorlichting, intervisie en workshops zijn methoden voor bewustwording van voedingsgewoonten en -gedrag en kunnen helpen hier verandering in aan te brengen. Groot voordeel hiervan is dat ski-racers van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en stimuleren. Zeker voorbeelden van seniorensporters kunnen hierin erg positief werken. Groepsvoorlichting voeding zien we soms ook binnen het regulier onderwijs  terug/wordt aangeboden door de Topsport Talentscholen. Wanneer skiërs van Ski Racing Development ‘lessen’ aangaande (sport)voeding krijgen aangeboden dienen deze eigenlijk wel goed afgestemd te worden op de inhoud, methodieken en uitgangspunten uit de doorlopende leerlijn Voeding. Op deze wijze versterken alle betrokken partijen elkaar bij de ontwikkeling van de sporter. De coach/trainers horen uiteraard graag wanneer een ski-racer via nog andere ‘organisaties/instanties’ wordt voorgelicht over voeding, persoonlijk begeleid wordt door een (sport) diëtiste dan wel lessen over voeding krijgt aangeboden.

Werken met specialisten

Voorwaarde vanuit NOC*NSF voor een goede begeleiding is dat er minimaal wordt gewerkt met een sportdiëtist die SCAS gekwalificeerd is. Ski Racing Development heeft voor nu bewust gekozen voor jonge sportdietiste. Wij vinden namelijk het denken en handelen voor toekomstige generaties belangrijk. Dit doen wij  dan ook niet alleen door  het centraal zetten van (jong) Nederlands skitalent, maar ook door een bijdrage te leveren aan de persoonlijke groei van andere talentvolle jongeren of jong volwassen, door het inzetten van hun talenten voor onze vereniging en leden. En zo samen verder te kunnen groeien.

Uitgangspunten
 • De Nederlandse Skivereniging is op de hoogte van implementatie van doorlopende leerlijn Voeding in ons opleidingsprogramma vanaf seizoen 2017/2018
 • De coach/trainer van Ski Racing Development zal ten alle tijden aanwezig te zijn bij de te organiseren groepsbijeenkomsten en is op de hoogte van eventuele individuele begeleidingstrajecten
 • Uitvoering van de leerlijn is, na overleg met de sportbond, neergelegd bij een (SCAS gekwalificeerde) sportdiëtist.
 • De beschreven doelstellingen en beoogde resultaten uit de doorlopende leerlijn dienen als algemeen leidend kader, de methodieken en achterliggende theorieën geven ruimte voor verschillende vormen van organisatie en uitvoering, aansluitend op de behoefte en het sporttechnische programma van de sport.

Doorlopende leerlijn voeding kan hier gedownload worden.